Cty mình chuyên thiet ke web (mien thue VAT dau ra).Mình kê khai nhầm báo cáo T8 và 9 nam 2010 vào mục 1. hh, dvu dùng cho SXKD chịu thuế GTGT--> thuế VAT được ktru T8 la 603.170 đ và thang 9 la 256.819, số còn được ktru T8 chuyen sang T9 603.170. Giờ tháng 11 này mình muốn kê lại bằng cách điều chỉnh bổ sung. Trong to 01/KHBS minh ke vào mục II. Điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp/số thuế GTGT được ktru kỳ này/chi tieu 23/ số đã kê khai 603.170/số điều chỉnh 0/chenh lech 603.170 như vây dung hay sai??? neu ke như vậy tự nhiên nó hiện dòng nộp trễ 57 ngày và số tiền nộp phạt. Mình biết rằng điều chỉnh ko làm ảnh hưởng đến thuế phải nộp thì đâu bị phạt???và cách điền vào phụ lục 01-3/GTGT???:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:: wall::wall: