Đây là mã ngành nghành nghề đăng ký kinh doanh áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế khi đăng ký kinh doanh.